STATUT TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŚREDZKIEJ

R o z d z i a ł I.
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie działające na mocy niniejszego statutu nosi nazwę Towarzystwa Miłośników Ziemi Średzkiej, zwane w dalszych postanowieniach Towarzystwem, jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

§ 2
Siedzibą władz Towarzystwa jest miast Środa Śląska, a terenem działania jest Dolny Śląsk, ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Średzkiego, historycznie zwanego Ziemią Średzką.

§ 3
Towarzystwo ma charakter społeczny i realizacja zadań statutowych opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

§ 4
Dla potrzeb realizacji celów zawartych w statucie, Towarzystwo ma prawo zrzeszać się i współpracować z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą.

§ 5
Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z godłem miasta Środy Śląskiej i napisem w otoku Towarzystwo Miłośników Ziemi Średzkiej oraz odpowiedniej pieczęci korespondencyjnej.

§ 6
Towarzystwo ma prawo ustanawiania odznaki organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

R o z d z i a ł II.
Cele i środki działania

§ 7
Celem Towarzystwa jest:
1. Działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczno-gospodarczego Ziemi Średzkiej,
2. Działanie na rzecz ochrony, podtrzymywania i propagowania wartości kulturowych i tradycji Ziemi Średzkiej,
3. Podnoszenie rangi Ziemi Średzkiej, historycznie ukształtowanej przez wielokulturowe tradycje,
4. Reprezentowanie i ochrona członków Towarzystwa.

§ 8
Powyższy cel Towarzystwo realizuje poprzez:
1. upowszechnianie wiedzy o Ziemi Średzkiej,
2. ochronę zabytków, inicjowanie oraz włączanie się do realizacji zadań podejmowanych przez organy samorządowe i państwowe oraz współdziałanie z organizacjami społeczno-politycznymi i kulturalnymi, zainteresowanymi społeczno-ekonomicznym i kulturalnym rozwojem Ziemi Średzkiej,
3. włączanie się do prac organizacji i instytucji zajmujących się wychowaniem młodzieży w duchu uniwersalnych zasad humanizmu oraz zgodnie z obowiązującym systemie prawnym,
4. inicjowanie i prowadzenie działalności kulturalnej poprzez organizowanie konkursów, wystaw, prelekcji i seminariów,
5. zbieranie postulatów i opinii w sprawach życia społecznego i kulturalnego regionu oraz przekazywanie ich do właściwych organów i instytucji,
6. utrzymywanie łączności z pokrewnymi stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami społecznymi,
7. współpracę z instytucjami kultury, naukowymi, oświatowymi oraz ze środkami masowego przekazu w celu realizowania wspólnych projektów dotyczących regionu i jego promocji.

§ 9
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczone do podziału między jego członków.

R o z d z i a ł III.
Członkowie Towarzystwa ich prawa i obowiązki

§ 10
Członkiem Towarzystwa może być osoba fizyczna lub prawna jeżeli uznaje cele stowarzyszenia i przyjmuje zobowiązanie uczestnictwa w ich realizacji.

§ 11
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§ 12
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy pełnoletni obywatel Polski, posiadający zdolność do czynności prawnych, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Towarzystwa i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do tegoż.

§ 13
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która dla wsparcia działalności Towarzystwa zadeklaruje stałą składkę.

§ 14
O przyjęciu, odmowie przyjęcia albo skreślenia członka zwyczajnego lub wspierającego decyduje Zarząd Towarzystwa. Od decyzji Zarządu Towarzystwa w sprawach członkowskich przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, wniesionego w ciągu 14 dni od daty doręczenia zainteresowanemu uchwały.

§ 15
Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów statutowych Towarzystwa. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Towarzystwa.

§ 16
Członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi mają prawo rezygnacji z członkostwa w każdym czasie na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§ 17
Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:
a. korzystanie z czynnego i biernego prawa wyborczego,
b. korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa,
c. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

§ 18
Członkowie są zobowiązani do:
a. aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Towarzystwa,
b. przestrzegania wykonywania postanowień statutu oraz wszelkich uchwał podjętych przez władze Towarzystwa,
c. regularnego opłacania składek w wysokości i terminach ustalonych przez Walne Zebranie Członków.

§ 19
Członkostwo wygasa poprzez:
a. dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa zgłoszone na piśmie,
b. skreślenie z listy członków z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez 6 miesięcy,
c. wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
d. skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
e. śmierć członka.

§ 20
Zawiadomienie o wykluczeniu wraz z kopią decyzji Sądu Koleżeńskiego w tej sprawie przesyła się zainteresowanemu w terminie siedmiu dni od jej podjęcia.

R o z d z i a ł IV.
Władze Stowarzyszenia

§21
Władzami Towarzystwa są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd Towarzystwa,
c. Komisja Rewizyjna,
d. Sąd Koleżeński.
Kadencja władz Towarzystwa trwa 3 lata.
Funkcje we władzach pełnione są społecznie.

§ 22
Władze Towarzystwa wybierane są w głosowaniu tajnym, jeżeli uczestnicy Walnego Zebrania Członków nie postanowią inaczej.

§ 23
Walne Zebranie Członków stanowi najwyższą władzę Towarzystwa.

§ 24
Walne Zebranie Członków bywa zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Towarzystwa. Zwyczajne Walne Zebrania Członków o charakterze sprawozdawczym odbywają się każdego roku, a sprawozdawczo-wyborcze raz na trzy lata.
O terminie Walnego Zebrania Członków, wraz z proponowanym porządkiem obrad, zawiadamia pisemnie członków Zarząd Towarzystwa, co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

§ 25
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się dla rozpatrzenia szczególnie ważnych i pilnych spraw dotyczących działalności Towarzystwa. Zwołuje je Zarząd Towarzystwa:
a. z własnej inicjatywy,
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Towarzystwa.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku, względnie podjęcia uchwały.

§ 26
Walne Zebranie Członków jest prawomocne przy obecności co najmniej 50%+1 osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, natomiast w drugim terminie bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

§ 27
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. uchwalanie zmian statutowych oraz regulaminu obrad z uwzględnieniem trybu i zasad wyborów władz stowarzyszenia,
2. wybór władz Towarzystwa: Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
3. nadawanie godności członkostwa honorowego,
4. ustalanie programów działalności Towarzystwa,
5. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Towarzystwa i preliminarzy budżetowych,
6. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Towarzystwa, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
7. ustalanie wysokości wpisowego oraz składki członkowskiej.

§ 28
1. Zarząd Towarzystwa kieruje całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd Towarzystwa składa się z 4 członków, w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
3. Zasady działania Zarządu Towarzystwa określa regulamin uchwalony przez Zarząd Towarzystwa.
4. Posiedzenia Zarządu Towarzystwa odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 29
Do zakresu działania Zarządu Towarzystwa należy:
1. realizacja celów Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. określenie szczegółowych kierunków działania,
3. ustalenia budżetu i preliminarzy,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
5. uchwalenie regulaminu pracy Zarządu Towarzystwa,
6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
8. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
9. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
10. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
11. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Towarzystwa,
12. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 30
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres 3 lat. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu Towarzystwa i Sądu Koleżeńskiego. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

§ 31
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola przynajmniej raz do roku całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
b. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności, oraz występowanie z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu Towarzystwa,
c. prawo uczestniczenia jej członków w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa z głosem doradczym.

§ 32
Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie na okres 3 lat. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami Zarządu Towarzystwa ani członkami Komisji Rewizyjnej. Sąd Koleżeński działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zebranie Członków regulaminu. Na pierwszym posiedzeniu Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

§ 33
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy orzecznictwo w sprawach:
1. spornych między członkami stowarzyszenia wynikającymi z tytułu ich przynależności do Towarzystwa,
2. skierowanych przez Zarząd Towarzystwa, a dotyczących działania poszczególnych członków na szkodę Towarzystwa, przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Towarzystwa.
Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego zwoływane są przez Przewodniczącego w razie potrzeby, nie później jak w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia skargi.
Od orzeczenia Sądu służy odwołanie wniesione do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia.

§ 34
Sąd Koleżeński stosuje następujące kary:
– upomnienie,
– naganę,
– zawieszenie w prawach członkowskich do 1 roku,
– wykluczenie z Towarzystwa.

§ 35
Zarząd Towarzystwa, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński mogą uzupełnić swój skład, w miejsce członków ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu tych władz.

R o z d z i a ł V.
Majątek i fundusze Towarzystwa

§36
1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
– dochody z wpisowego i składek członkowskich,
– wpływy z działalności statutowej,
– dotacje, darowizny, zapisy, spadki.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa.
3. Składki członkowskie – powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd Towarzystwa, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu ich na członka Towarzystwa.
4. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 37
Majątkiem i funduszem Towarzystwa rozporządza Zarząd Towarzystwa w ramach budżetu i planu finansowego.

§ 38
Dla ważności oświadczenia woli pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa i osoby upoważnionej przez Zarząd Towarzystwa.

R o z d z i a ł VI.
Postanowienia końcowe

§ 39
Grupa członków założycieli staje się członkami zwyczajnymi Towarzystwa z chwilą rejestracji Towarzystwa w Sądzie Rejestrowym.

§ 40
1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczny osób uprawnionych do głosowania.
2. W razie rozwiązania Towarzystwa majątek przechodzi na własność organizacji wskazanej przez Walne Zebranie Członków.

§ 41
Uchwały Walnego Zebrania Członków dotyczące zmian statutowych oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.

Środa Śląska, 28 października 2003 r.

 

 

 

Do pobrania